Skillnaden mellan besiktning och förebyggande underhåll

Skillnaden mellan besiktning och förebyggande underhåll

Enligt Arbetsmiljölagen krävs det både en årlig besiktning och ett förebyggande underhåll av lyftutrustning. Båda dessa åtgärder syftar till att säkerställa säkerheten och öka livslängden på utrustningen. Samtidigt kan man genom åtgärderna undvika framtida höga kostnader för reparationer och inkomstbortfall vid driftstopp. För att få reda på mer kring hur arbetet med besiktning respektive underhåll går till fick vi möjlighet att intervjua Bertil Forsberg, som arbetar på Kiwa Inspectas kvalitetsavdelning och ansvarar för alla godkännanden, dokumentation och utbildning av besiktningsingenjörer samt Håkan Andersson, Servicechef region Syd Dematek. 

Bertil Forsberg, Kiwa Inspecta

Hur många arbetar med besiktning av lyftutrustning på Kiwa Inspecta?

– Vi har cirka 200 ingenjörer över hela landet som besiktigar lyftutrustningar. De utför ungefär 155 000 besiktningar per år.

Vilka lyftutrustningar måste besiktigas?

– Det här styrs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2003:6, Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. I en bilaga till föreskriften listas olika typer av objekt och när det gäller kranar vars maxlast eller lastmoment är över 500 kg så skall dessa besiktigas var 12:e månad. Det skall vara en opartisk kontroll av ett ackrediterat tredjepartsföretag, som exempelvis Kiwa Inspecta.

Hur arbetar ni med besiktning och vad kontrollerar ni?

– Vid en besiktning verifierar vi utrustningens egenskaper, att den har kvar de egenskaper den hade då den var ny och kontrollerar att den kan användas så som det står i instruktionsboken. Vi är bra på att se avvikelser och kontrollerar om det finns eventuellt slitage, skador, sprickor och korrosion. Vi utför också funktionsprov med erforderlig last, kontrollerar skyddsanordningar som till exempel överlastskydd samt att instruktioner till utrustningen finns tillgängliga.

Vad händer om ni hittar något som är trasigt på utrustningen?

– Då blir det direkt användarförbud. Det är egentligen inte vårt intyg som ger ett användarförbud utan det är bristen på utrustningen. Det är enligt Arbetsmiljölagen inte tillåtet att använde en utrustning med en brist som kan äventyra säkerheten. Beroende på vilken bedömning vi gör så har vi mandat att skriva två olika alternativ, antingen att brukaren får åtgärda felet på eget ansvar eller så får vi återkomma och göra en ombesiktning efter att felet åtgärdats. Brukaren måste då kunna bevisa att man åtgärdat anmärkningen.

– Det är viktigt att veta att en besiktning är en bedömning av utrustningen vid besiktningstillfället, alla övriga dagar på året är det ägaren/brukarens ansvar att med daglig- och fortlöppande tillsyn förvissa sig om att utrustningen inte har några brister.

Håkan Andersson, Dematek

Hur många arbetar med underhåll på Dematek?

– Vi är cirka 100 servicetekniker, som jobbar med underhåll, service och ombyggnationer av lyftutrustning, av alla fabrikat.

Vad säger Arbetsmiljölagen när det gäller underhåll?

– Det är Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 30§ som ligger till grund. Här står att ”En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller när det används”.

Vem får sköta underhållet?

– Antingen kan företaget sköta det i egen regi eller så köper man in tjänsten av en specialist, som exempelvis Dematek. Underhållet skall skötas fortlöpande enligt tillverkarens rekommendationer, som står i bruksanvisningen. Det viktiga är att den som sköter underhållet har kunskap samt upprättar protokoll.

Hur ofta ska man göra underhåll på sin lyftutrustning?

– Vid normal användning kan man ha var tredje månad som en riktlinje.

Vad går ni vanligtvis igenom när ni utför förebyggande underhåll?

– Vi inspekterar lyftorgan, bromsar, säkerhetsutrustning, rörliga bärande delar, bärande stålkonstruktion, el-utrustning, manöverdon, trappsteg, stegar och gångbanor. Sen gör vi också funktionsprov och eventuella justeringar. Vi rapporterar sedan vad som behöver åtgärdas och meddelar anläggningsägaren. Han kan sen välja om de ska utföra åtgärderna själva eller om vi ska göra det.

Läs mer om Dematek Service

       

Bertil Forsberg, Kiwa Inspecta                    Håkan Andersson, Servicechef region Syd Dematek

Den ena lyftmiljön är sällan lik den andra och varje behov är ofta unikt. För att få hjälp med just era lyftbehov, tveka inte att höra av er till oss på Dematek. Vi har jobbat med trygga lyft i över 100 år.