ANMÄL DIG TILL KURSEN

Påbyggnadskurs Diisocyanater – Härdplaster

Påbyggnadskurs Diisocyanater – Härdplaster

Lär dig hantera Diisocyanater och undvik kemiska risker!

Kursen ger grundläggande kunskaper om säker hantering av Diisocyanater som påbyggnadskurs/komplettering till befintlig Härdplastutbildning (AKP) för att undvika att få allergier vid inandning och hudkontakt.

Utbildningen i REACH är uppdelad i 3 nivåer med olika detaljerade krav på innehållet beroende på vilken hantering och risknivå som finns för exponering. Vi har därför valt att erbjuda en företagsanpassad utbildning.

De Diisocyanater som omfattas har en koncentration över 0,1 viktprocent, är klassificerade med H317 och H334 och ska ha förpackningsmärkningen ”Från och med den 24 Augusti 2023 krävs lämplig utbildning för industriellt eller yrkesmässigt bruk.”

Några exempel på Diisocyanater som omfattas är: MDI 4,4’-metylendifenyldiisocyanat, TDI toluendiisocyanat, HDI hexametylendiisocyanat, IPDI isoforondiisocyanat, NDI naftalendiisocyanat, TMDI trimetylhexametylendiisocyanat.

 

I utbildningen lär du dig bland annat:

  • Arbetsmiljölagstiftning
  • Risker med diisocyanater/Riskbedömning kemi och toxicitet
  • Exponering/Medicinska kontroller
  • Arbetsplatsanpassning/Personlig skyddsutrustning
  • Skriftliga instruktioner/Förebyggande åtgärder
  • Kemiska Arbetsmiljörisker/Hygieniska Gränsvärden
  • Kunna läsa och förstå Produktmärkning enligt CLP och Säkerhetsdatablad enligt REACH
  • Genomgång av REACH förordning 1907/2006/EU Bilaga XVII om Diisocyanater ändring i kraft 24 Augusti 2023 genom AFS 2022:1

Viktigt med rätt kunskap för att minimera olyckor

Kursdeltagare skall efter avslutad utbildning ha kunskaper om exponeringsvägar, hälsorisker, rutiner och metoder för säkert arbete, skyddsåtgärder, var information om produkternas farlighet och hantering finns och hur riskbedömning av exponering av Diisocyanater går till.

Krav på utbildning sedan 24 augusti 2023

AFS 2002:1 reglerar utbildningskrav som uppdaterades i augusti 2023 och baseras på utbildningskraven i post 74 bilaga XVII REACH-förordningen 1907/2006/EU (ändring 2020/1149/EU).

 

Behöver du grundutbildningen Härdplaster och allergiframkallande produkter?

Läs mer om vår utbildning här!

Utbildningens upplägg

Kursen kan genomföras i lokaler hos oss, i dina lokaler eller via Teams.

Kursledare

Vi erbjuder EU certifierad säkerhetsrådgivare farligt gods, ADR-lärare, kemiingenjör med specialistkompetens kemikaliehantering, brandfarliga och explosiva varor (HSEQ) och diplomerad hållbarhetsstrateg.

Utbildningsbevis

Digitalt utbildningsbevis/diplom.

Kurstid

4-8 lektionstimmar

Intresseanmälan

ANMÄL DIG TILL KURSEN

    Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se