Gör en intresseanmälan

ADR 1.3 Farligt gods landsväg

ADR 1.3 Farligt gods landsväg

ADR 1.3 Farligt gods landsväg

Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods (1.3-utbildning)

Farligt Gods 1.3 ADR-utbildning krävs för aktörer som exempelvis avsändare, transportör, mottagare, lastare, lossare och förpackare, vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods på väg. Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna om bestämmelserna för transport av farligt gods på väg samt om de risker som är förenade med sådana transporter. Utbildningen ska även omfatta bestämmelser som gäller för transportskydd. Förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd ska också ha en 1.3 ADR-utbildning. Dessa förare omfattas inte av kravet på den förarutbildning som ger ADR-intyg.

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

För att få information om förändringar i bestämmelserna ska 1.3 ADR-utbildningen regelbundet kompletteras med uppdateringskurser. En detaljerad beskrivning av genomförd utbildning ska arkiveras och sparas i fem år av arbetsgivaren.

Innehåll

  • Allmän utbildning
  • Funktionsspecifik utbildning
  • Säkerhetsutbildning
  • Transportskydd

Instruktör

EU Certifierad Säkerhetsrådgivare Farligt Gods landsväg, järnväg, sjö och flyg, ADR Lärare alla behörigheter, Kemiingenjör med specialistkompetens kemikaliehantering, brandfarliga och explosiva varor (HSEQ)

Lag SFS 2006:263 om transport av farligt gods

2 § Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på land, orsakar sådana skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på godsets farliga egenskaper. Det är då särskilt viktigt att de transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar som används är lämpliga för transport av farligt gods. Farligt gods får transporteras endast på de villkor och under de förutsättningar som anges i denna lag och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Behöver ni hjälp med Farligt Gods på företaget hjälper vi gärna till. Vi kan även erbjuda Säkerhetsrådgivare inom alla transportslag. Vi kan ta fram en företagsspecifik utbildning för en grupp internt på företaget. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kurslängd 4 timmar.

Bokning kan göras direkt på 010-202 35 00

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

    Kontakta mig angående följande kurs/kurser:    Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se