Gör en intresseanmälan

Härdplaster och allergiframkallande produkter (AKP)

Härdplaster och allergiframkallande produkter (AKP)

Härdplaster och allergiframkallande produkter (AKP)  

Kursen ger grundläggande kunskaper om säker hantering av Härdplaster och Allergiframkallande produkter (AKP) för att undvika att få allergier. Kursen är lämplig för alla som behöver kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i säkerhetsdatablad och även lämplig för de som utfärdar säkerhetsdatablad. 

Innehåll

 • Lagstiftning Kemiska Produkter 
 • Arbetsmiljölagstiftning 
 • Risker med härdplaster och allergiframkallande produkter/Riskbedömning 
 • Medicinska kontroller 
 • Arbetsplatsanpassning/ personlig skyddsutrustning 
 • Skriftliga instruktioner/Förebyggande åtgärder 
 • Arbetsplatsanpassning/ personlig skyddsutrustning 
 • Kemiska Arbetsmiljörisker/Hygieniska Gränsvärden 
 • Genomgång av REACH förordning 1907/2006/EU Bilaga XVII om Diisocyanater (ändring 2020/1149/EU) ändring i kraft Augusti 2023 
 •  Epoxiplast / PUR Polyuretanplast 
 •  Akrylatplast/Cyanoakrylater 
 •  Amino- och fenoplaster 

Instruktör

EU certifierad säkerhetsrådgivare Farligt Gods, Kemiingenjör med specialistkompetens kemikaliehantering, brandfarliga och explosiva varor, kemiska arbetsmiljörisker (HSEQ) 

Utbildningsmål 

Kursdeltagare skall efter avslutad utbildning ha kunskaper om exponeringsvägar, hälsorisker, rutiner och metoder för säkert arbete, skyddsåtgärder, var information om produkternas farlighet och hantering finns och hur riskbedömning av exponering av härdplaster och allergiframkallande produkter går till. 

Miljöbalk (1998:808) kap 2 

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.   

AFS 2011:19 (omtryck AFS 2014:43 och senast ändrad AFS 2022:1) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska Arbetsmiljörisker  

 • 37 Härdplaster/Allergiframkallande produkter och vissa processer

För Diisocyanater börjar nya utbildningskrav att gälla 24 Augusti 2023 enligt AFS 2022:1 som baseras på utbildningskraven i post 74 bilaga XVII REACH-förordningen 1907/2006/EU (ändring 2020/1149/EU). 

Vi kommer att inom kort återkomma med erbjudande om utbildning enligt de nya kraven för Diisocyanater.

Kurslängd 4 timmar.

Bokning kan göras direkt på 010-202 35 00

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se