Gör en intresseanmälan

Elsäkerhet

Elsäkerhet

Utbildning i elsäkerhet för just ditt företags behov

Varje åtgärd som utförs ska utföras så att kraven på nödvändig säkerhet för personer och egendom uppfylls.
Detta ansvarar arbetsgivaren för att kontrollera, liksom han ansvarar för att bedriva internkontroll. Arbeten i
el-anläggningar skall utföras av behörig person och vi på Dematek hjälper dig gärna med att hitta den utbildning som passar för just din verksamhet.

Arbete i elanläggning

Vad säger elsäkerhetsföreskrifterna?

Det åligger arbetsgivaren som ansvarar för arbete att se till att varje arbete eller åtgärd som utförs sker på ett sådant sätt att kraven på nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom uppfylls samt att bedriva internkontroll. Arbetsgivaren ska före varje arbete utse en elarbetsansvarig med tillräcklig kompetens för att leda arbetet och med befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder.

Vad innebär kraven?

I rådet står att den elarbetsansvarige bör utses skriftligt. I praktiken innebär kraven att alla som utför elektriskt arbete ska ha utbildning i föreskriften/standarden avseende risker, normala skötselåtgärder och arbetsmetoder (arbete utan spänning, nära spänning, arbete med spänning) och utbildning i hjärt-lungräddning och brännskada. Enligt praxis ska utbildningen repeteras vart tredje år.

I standarden finns betydligt mer beskrivande och detaljerade krav på organisation, personal samt arbetsmetoder. Det finns krav att arbetsgivaren ska utfärda särskilda anvisningar om så erfordras såsom ansvarsroll, elarbetsansvar, kompetenskrav, ensamarbete, provrum m.m.

Hänvisningar

Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 §
ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1

Kursen omfattar

 • Ansvar
 • Elolycksfall
 • Beteenden
 • Strömmens skadliga inverkan på människokroppen
 • Aktuella föreskrifter
 • Arbetsmetoder
 • Ensamarbete
 • Riskanalys

Till vem riktar sig kursen?

Till alla som utför elektriska arbeten.

Examination

Kursdeltagaren examineras genom ett teoretiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.

Kurslängd

8 timmar.

Bokning kan göras direkt på 020-59 10 00

Särskilt instruerad person (el)

Vad säger elsäkerhetsföreskrifterna?

Det åligger arbetsgivare som ansvarar för arbete att se till att varje arbete eller åtgärd som utförs sker på ett sådant sätt att kraven på nödvändig säkerhet för personer uppfylls. Operatörer och underhållspersonal (mekaniker) behöver ofta utföra elarbeten såsom återställande av motorskydd, byte av säkring, återställning av dvärgbrytare etc. Dessa arbeten är reglerade i föreskrifter utgivna av Elsäkerhetsverket.

Vad innebär kraven?

I praktiken innebär kraven att alla som utför ett tekniskt arbete ska ha utbildning i föreskrifter och standard avseende risker och normala skötselåtgärder. Enligt praxis skall utbildningen repeteras vart tredje år.

Det finns krav att arbetsgivaren ska utfärda särskilda anvisningar om så erfordras. Exempel är interna regler (instruktioner) för arbetet, vilken kompetens som krävs och under vilka förutsättningar en Särskilt instruerad person el får utföra arbeten såsom återställande av motorskydd, byte av säkring, återställning av dvärgbrytare etc.

Hänvisningar

Arbetsmiljölagen 3 kap
ELSÄK-FS 2006:1
Intern instruktion

Bokning kan göras direkt på 020-59 10 00

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se