Gör en intresseanmälan

Transport av litiumbatterier, farligt gods enligt ADR 1.3

Transport av litiumbatterier, farligt gods enligt ADR 1.3

Transport av litiumbatterier, farligt gods enligt ADR 1.3 landsväg

Transport av utrustning som datorer, mobiltelefoner och annan utrustning är farligt gods då de innehåller litiumbatterier. För att få skicka litiumbatterier och utrustning som innehåller litiumbatterier krävs att bestämmelser som anger bland annat hur litiumbatterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras följs. 

Utbildningen riktar sig till Tillverkare, Avsändare, Speditionspersonal, Packare, Lastare, Lossare och annan personal som är inblandad i Transport av Farligt Gods på Landsväg, Järnväg eller Sjö. 

Innehåll  

 • Vad är ett Litiumbatteri? 
 • Lagstiftning och Ansvar 
 • Egenskaper och risker med Litiumbatterier 
 • Identifiering av Litiumbatterier och val av transportsätt 
 • Klassificering av Litiumbatterier och utrustning med Litiumbatterier 
 • Krav på förpackning och märkning av kollin 
 • Dokumentation 
 • Transportskydd 

Instruktör

EU Certifierad Säkerhetsrådgivare Farligt Gods landsväg, järnväg, sjö och flyg, ADR Lärare alla behörigheter, Kemiingenjör med specialistkompetens kemikaliehantering, brandfarliga och explosiva varor (HSEQ) 

Utbildningsmål 

Kursdeltagare skall efter avslutad utbildning ha skaffat sig goda kunskaper om riskerna med Litiumbatterier, lagkrav och hur transporter av Litiumbatterier sker på ett säkert sätt. 

Lag SFS 2006:263 om transport av farligt gods 

2 § Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på land, orsakar sådana skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på godsets farliga egenskaper. Det är särskilt viktigt att de transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar som används är lämpliga för transport av farligt gods. Farligt gods får transporteras endast på de villkor och under de förutsättningar som anges i denna lag och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

Behöver ni hjälp med Litiumbatterier och Farligt Gods på företaget hjälper vi gärna till.  

Kurslängd 4 timmar.

Bokning kan göras direkt på 010-202 35 00

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se