ANMÄL DIG TILL KURSEN

Farligt gods RID 1.3 järnväg

Farligt gods RID 1.3 järnväg

Lär dig mer om att transportera farligt gods på järnväg!

Minimera risker och olyckor – skapa en trygg verksamhet!

Hur farligt gods ska transporteras finns beskrivet i lagtexten SFS 2006:263. Det innebär att alla som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport ska vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

 

 

 

 

Målgrupp

Den här utbildningen krävs för aktörer som exempelvis avsändare, transportör, mottagare, lastare, lossare och förpackare, lokförare, rangerare, vagnmästare, tågtrafikledare, ställverksmedarbetare, medarbetare i ledningscentraler eller personal med motsvarande funktion vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods med järnväg. Den som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd ska också ha en RID 1.3-utbildning.

I utbildningen lär du dig bland annat:

  • Allmän utbildning
  • Funktionsspecifik utbildning
  • Säkerhetsutbildning
  • Transportskydd

Viktigt med rätt kunskap för att minimera olyckor

Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna om bestämmelserna för transport av farligt gods med järnväg, de risker som är förenade med sådana transporter och vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

 

Utbildningens upplägg

Kursen kan genomföras i lokaler hos oss, i dina lokaler eller via Teams.

Kursledare

Vi erbjuder EU certifierad säkerhetsrådgivare farligt gods, ADR-lärare, kemiingenjör med specialistkompetens kemikaliehantering, brandfarliga och explosiva varor (HSEQ) och diplomerad hållbarhetsstrateg.

Utbildningsbevis

Digitalt utbildningsbevis/diplom.

Kurstid

6-8 lektionstimmar

Intresseanmälan

ANMÄL DIG TILL KURSEN

    Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se