Konditionsanalys

Konditionsanalys

För kranar finns inget evigt liv

En konditionsanalys är en grundlig genomlysning av en lyftanordning och som alltid ska göras när den konstruktiva, tekniska livslängden närmar sig sitt slut eller om man vill använda anordningen på ett annat sätt än det var tänkt från början.

Den vanligaste orsaken till att göra en konditionsanalys är för garantera säkerheten och alltså uppfylla de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:06 §34. Många står också i valet mellan en renovering eller att investera i en ny anordning och behöver ett gediget beslutsunderlag.

En konditionsanalys utförd av Dematek består av fyra delar:

 1. Livslängdsanalys för att beräkna anordningens tekniska ålder, baserat på information om hur den använts.
 2. Konditionskontroll på plats av Demateks erfarna, certifierade servicetekniker
 3. Utvärdering och rekommendation för eventuell renovering eller ombyggnad
 4. Rapportering i skriftligt format

Dematek utför konditionsanalys på alla typer av lyftanordningar som täcks av AFS 2006:06, utom hissar. Lyftanordningar finns av varierande storlekar och komplexitet och vi erbjuder därför konditionsanalyser i två olika omfattning: Standard och Process.

Varför göra en konditionsanalys?

Huvudskälet till varför man vill/behöver göra en konditionsanalys är att lyftanordningen är gammal och att dess konstruktiva livslängd är slut eller nära att ta slut. Ofta är man osäker på hur lång livslängd anordningen hade från början. Men det finns flera skäl:

 • Förändringar i användandet – en lyftanordning har konstruerats och dimensionerats utifrån ett specifikt behov och användningsområde. Om detta av någon anledning förändras, tex att en kran används oftare eller lyfter tyngre last, så kan man behöva genomföra en konditionsanalys för att avgöra ifall det nya användandet är möjligt att göra på ett säkert sätt.
 • Säkerhetsproblem – ifall en lyftanordning krånglar och återkommande behöver repareras så är det en varningssignal på att den kanske inte är tillräckligt säker för att använda. Då behöver man göra en konditionsanalys för att säkerställa det.
 • När en inspektion visar att kranens kondition har försämrats och den uppvisar tex skador, ökning av vibrationer eller rostangrepp.

Hur går den till?

I en konditionsanalys går man igenom lyftanordningens användning sedan den installerades. Man går igenom journaler och eventuella loggar och man intervjuar de personer som använder den. All dokumentation om lyftanordningen gås igenom och man gör en gedigen analys av ifall kranen har någon teoretisk/teknisk livslängd kvar.

På plats vid lyftanordningen kontrollerar man stålkonstruktionen och undersöker exempelvis svetsfogar, livhalsfästen och eventuella sprickor. Man tittar på ändvagnar och infästningar för att identifiera belastningsskador. Ibland genomför man en provbelastning.

Elsystemet gås igenom, där vi okulärbesiktigar apparater, kablage, anslutningar och synlig elektronik samt genomför isolationsprovning av motorer. Om man genomför en provbelastning så testar man även överlastskyddet.

Maskineriet kontrolleras, med motorer, kopplingar, växellåda, broms, lina eller kätting, krockblock, skopa eller annat.

Slutligen så ställs allt samman till en välstrukturerad rapport som presenteras för kunden.

Vad ger den dig som kund?

 • Vägledning och beslutsunderlag för verksamhetens användning av lyftanordningen. Kan den användas på samma sätt även fortsättningsvis? Kan vi ändra i användningen utan att behöva investera i ytterligare lyftanordningar?
 • Underlag för att planera investeringar i renoveringar, ombyggnationer eller nyinvesteringar i lyftanordningar. Klarar man sig med en modernisering/ombyggnad av befintlig anordning eller behöver man byta ut den helt?
 • En rapport kring lyftanordningens kondition som uppfyller myndighetskrav enligt AFS 2006:06, §34. I det fall Arbetsmiljöverket gör en inspektion kan man med denna rapport enkelt påvisa att man tagit det ansvar som krävs.

Typer av konditionsanalyser

Omfattningen av en konditionsanalys beror i hög grad på hur stor och komplex lyftanordningen ifråga är. Dematek genomför därför konditionsanalyser av två typer – Standard och Process.

Enbalk traverskran EPKE
Enbalks traverskran, EPKE upp till 12,5 ton 
– exempel på konditionsanalys ”Standard”

Dematek Manöverdon DRC-MP
Processkran med lintelfer vid stålhantering
– exempel på konditionsanalys ”Process”

Konditionsanalys Standard

Demateks konditionsanalys Standard är den vanligaste och görs på de flesta så kallade standardkranar. Dessa är vanligt förekommande inom industrin och används ofta i produktion och lagerhantering. Det är därför viktigt att lyftanordningen följer de krav som ställs i AFS 2006:06 och att man inte riskerar stillestånd för att man inte fullgjort de krav myndigheterna ställer.

Konditionsanalys Process

För vissa stora, komplexa lyftanordningar räcker inte en Konditionsanalys Standard till och då erbjuder vi möjligheten till en Konditionsanalys Process. Då planeras analysen individuellt för varje kran och bara våra mest erfarna tekniker genomför den. En utökad konditionsanalys görs ofta när man överväger en större renovering eller investering i en ny kran och därför blir resultatet ofta ett viktigt underlag för att veta vilken väg man bör välja.

Mindre Lyftanordningar

Även mindre lyftanordningar, såsom svängkranar, KBK och enstaka telfrar på balk omfattas av AFS 2006:06 och behöver genomgå en konditionsanalys när den konstruktiva livslängden närmar sig sitt slut. Men eftersom dessa anordningar inte är så komplexa och därför inte så dyra att byta ut så är det ofta mer ekonomiskt att byta ut den istället för att göra en konditionsanalys. Kontakta gärna oss för att få råd kring vad som är mest fördelaktigt för er.

Gör en intresseanmälan

 

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

  Markera de tjänster du är intresserad av: