Konditionsanalys

Konditionsanalys

En konditionsanalys ger dig svar på hur din kran mår

För kranar finns inget evigt liv. De är tyvärr inte byggda för oändlig användning. Trots löpande underhåll behöver traverser förr eller senare en generalöversyn och konditionskontroll. Denna besiktning av lyftanordningen görs framför allt för att garantera säkerheten i verksamheten, men också för att följa lagar och regler. Många faktorer påverkar kranens skick och genom en konditionsanalys får du ett exakt svar på hur det står till med din lyftanordning.

En konditionsanalys är en grundlig genomlysning och besiktning av en travers. Den ska alltid göras när den konstruktiva, tekniska livslängden närmar sig sitt slut eller om du vill använda anordningen på ett annat sätt än det var tänkt från början.

Den vanligaste anledningen att göra en konditionsanalys inklusive livslängdsanalys av lyftanordningar är för att trygga verksamhetens säkerhet – att det inte sker olyckor eller incidenter med människor och material. Med andra ord behöver man uppfylla de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:06 §34. Många står också i valet mellan en renovering eller att investera i en ny travers och behöver ett gediget beslutsunderlag.

Vi på Dematek utför en konditionsanalys som består av fyra delar:

 1. Livslängdsanalys för att beräkna anordningens tekniska ålder, baserat på information om hur den använts.
 2. Konditionskontroll på plats av Demateks erfarna, certifierade serviceingenjörer.
 3. Utvärdering och rekommendation för eventuell renovering eller ombyggnad.
 4. Rapportering i skriftligt format.

Dematek utför konditionsanalys på alla typer av lyftanordningar som täcks av AFS 2006:06, utom hissar. Lyftanordningar finns av varierande storlekar och komplexitet och vi erbjuder därför konditionsanalyser i två olika omfattningar: Standard och Process.

Varför ska du göra en konditionsanalys?

Huvudskälet till varför du vill/behöver göra en konditionsanalys är att lyftanordningen är gammal och att dess konstruktiva livslängd är slut eller nära att ta slut. I de flesta fall är det kranens bruksanvisning som styr när det är dags för konditionskontrollen och det är vanligtvis efter 10 år. Men beroende på användningen kan lyftanordningar även behöva en besiktning tidigare. Ibland är man av olika skäl också osäker på hur lång livslängd den hade från början.

Men det finns flera andra skäl att göra en grundlig besiktning:

 • Förändringar i användandet – en lyftanordning har konstruerats och dimensionerats utifrån ett specifikt behov och användningsområde. Om detta av någon anledning förändras, till exempel att en travers används oftare eller lyfter tyngre last än tidigare, så kan du behöva genomföra en konditionsanalys för att avgöra om den nya användningen är möjlig att genomföra på ett säkert sätt.

 

 • Säkerhetsproblem – om en lyftanordning krånglar och återkommande behöver repareras så är det en varningssignal om att den kanske inte är tillräckligt säker för att använda. Då behöver du göra en konditionsanalys med felsökning för att ta reda på hur det ligger till med anordningens säkerhet.

 

 • När en inspektion visar att kranens kondition har försämrats och den uppvisar exempelvis skador, ökning av vibrationer eller rostangrepp.

Hur går en konditionsanalys till?

I en konditionsanalys går våra serviceingenjör igenom lyftanordningens användning sedan den installerades. Vi går igenom journaler och eventuella loggar och intervjuar de personer som använder den. Dessutom går vi igenom all dokumentation om lyftanordningen och analyserar noggrant om kranen har någon teoretisk/teknisk livslängd kvar.

På plats vid lyftanordningen kontrollerar vi stålkonstruktionen och undersöker exempelvis svetsfogar, livhalsfästen och eventuella sprickor. Vi tittar på ändvagnar och infästningar för att identifiera belastningsskador. Ibland genomför vi också en provbelastning.

Vidare går vi igenom elsystemet där vi okulärbesiktigar apparater, kablage, anslutningar och synlig elektronik samt genomför isolationsprovning av motorer. Om vi genomför en provbelastning så testas även överlastskyddet. Ytterligare delar som genomförs i konditionskontrollen är att vi kontrollerar maskineriet med motorer, kopplingar, växellåda, broms, lina eller kätting, krockblock, skopa eller annat.

Slutligen sammanställer vi allt i en välstrukturerad rapport som vi presenterar för kunden.

Vad ger en konditionskontroll dig som kund?

 • Vägledning och beslutsunderlag för verksamhetens användning av lyftanordningen. Kan den användas på samma sätt även i fortsättningen? Kan ni ändra i användningen utan att behöva investera i ytterligare lyftanordningar?
 • Underlag för er planering av investeringar i renoveringar, ombyggnationer eller nyinvesteringar i lyftanordningar. Klarar ni er med en modernisering/ombyggnad av er befintliga lyftanordning eller behöver ni byta ut den helt?
 • En rapport kring lyftanordningens kondition som uppfyller myndighetskrav enligt AFS 2006:06, §34. Om Arbetsmiljöverket skulle göra en inspektion kan ni med denna rapport enkelt visa upp att ni tagit det ansvar som krävs.

Olika typer av konditionsanalyser

Omfattningen av en konditionsanalys beror i hög grad på hur stor och komplex lyftanordningen ifråga är. Dematek genomför därför konditionsanalyser av två typer – Standard och Process.

 

Enbalk traverskran EPKE
Enbalks traverskran, EPKE upp till 12,5 ton 
– exempel på konditionsanalys ”Standard”

Dematek Manöverdon DRC-MP
Processkran med lintelfer vid stålhantering
– exempel på konditionsanalys ”Process”

Konditionsanalys Standard

Demateks konditionsanalys Standard är den vanligaste och görs på de flesta så kallade standardkranar. Dessa är vanligt förekommande inom industrin och används ofta i produktion och lagerhantering. Det är därför viktigt att traversen följer de krav som ställs i AFS 2006:06 så att ni inte riskerar stillestånd för att ni inte uppfyllt de krav som myndigheterna ställer.

Konditionsanalys Process

För vissa stora, komplexa lyftanordningar räcker inte en Konditionsanalys Standard till. Då erbjuder vi möjligheten till en Konditionsanalys Process. Vid denna typ av besiktning planeras analysen individuellt för varje kran och bara våra mest erfarna tekniker genomför den. En utökad konditionsanalys görs ofta när man överväger en större renovering eller investering i en ny travers. Därför blir resultatet ofta ett viktigt underlag för att veta vilken väg man bör välja.

Mindre lyftanordningar

Även mindre lyftanordningar, såsom svängkranar, KBK och enstaka telfrar på balk, omfattas av AFS 2006:06 och behöver genomgå en konditionskontroll när den konstruktiva livslängden närmar sig sitt slut. Men eftersom dessa anordningar inte är lika komplexa och därför inte så dyra att byta ut är det ofta mer ekonomiskt att ersätta dem istället för att göra en konditionsanalys. Kontakta gärna oss för att få råd kring vad som är mest fördelaktigt för er.

Gör en intresseanmälan

Läs vår konditionsanalys broschyr här.

Eller kontakta vår eftermarknadsansvariga:

+46 10 202 35 51

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

  Markera de tjänster du är intresserad av: