Lyftutbildning

Lyftutbildning

Att ha rätt lyftutbildning i bagaget kan vara A och O

Att ha rätt lyftutbildning i bagaget kan vara A och O för dig som operatör av en lyftinrättning men också för de människor som vistas runtomkring. Människor ska inte behöva riskera att skadas, än mindre att dö, i jobbet. Ska vi närma oss det målet, måste fler ute på arbetsplatserna engagera sig i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I alla typer av företag eller verksamheter kan en eller flera personer göras ansvariga för en inträffad olycka. Inom allt säkerhetsarbete är dock företagets vilja att genomföra det helt avgörande.

De allra flesta olyckorna i samband med lyftoperationer orsakas av bristfällig riskbedömning, felvalda och felanvända lyftredskap samt otillräcklig kommunikation mellan lastkopplare, signalman och kranförare det är därför viktigt att se till att du/ni är rätt utbildad.

Oavsett om det är en traversutbildning, mobila arbetsplattformar eller fallskydd- Dematek har utbildningen för dig!

Lyftutbildning modul 1

Utbildningsmodul 1, 4- 8 timmar

För enkla lyftinrättningar utan åkrörelser med flera lyftredskap.

 • Aktuella arbetsmiljöregler
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Lyftinrättningens dagliga kontroll
 • Lyftredskapens kontroll, användning, begränsningar
 • Lastkoppling
 • Modul 1 för lyft ingår

Denna utbildning vänder sig till användare av enkla lyftinrättningar som
lättlastsystem, telfer och svängkran med många lyftredskap, som till exempel
sling, kätting, lyftöglor, schacklar vid olika arbetsstationer.

Utbildningens längd påverkas av utbildning om de olika redskapens kontroll, användning, begränsningar som användaren skall ha.

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor:

Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter och Daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen?

Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säker lastkoppling mm?

Lyftutbildning modul 2

Utbildningsmodul 2, 8 timmar

För enkla lyftinrättningar med åkrörelser och 1-2 lyftredskap.

 • Aktuella arbetsmiljöregler
 • Säkerhetsföreskrifter, säkerhetskomponenter
 • Lyftinrättningens dagliga kontroll
 • Lyftredskap: Underhåll, kontroll, användning, begränsningar
 • Lastkopplig
 • Körövning & examinering

Denna utbildning vänder sig till användare av enkla traverskranar med 1-2 lyftredskap, som till exempel enklare ok, sling och kätting.

Utbildningens längd påverkas av:

 • De olika redskapens kontroll, användning och begränsningar
 • Körning av kran och lastkoppling

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla.Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskraven är för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor:

Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter, daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen, Säker lastkoppling och körning?

Denna utbildning ger begränsat krankort.

Utbildningsmodul 2:1, 12-16 timmar

För lyftinrättningar med åkrörelser och flera lyftredskap. allmän körning.

 • Aktuella arbetsmiljöregler
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Lyftinrättningens dagliga kontroll
 • Lyftredskapens: Underhåll, kontroll, användning, begränsningar
 • Lastkoppling, Arbetsvinklar
 • Körövning, Examinering

Denna utbildning vänder sig till användare av traverskranar med flera lyftredskap till exempel ok, sling, kätting, lyftöglor och schacklar.

Utbildningens längd påverkas av:

 • De olika redskapens kontroll, användning och begränsningar
 • Körning av kran och lastkoppling ca. 8 timmar

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning. Aktuella arbetsmiljöregler, kunskaper om uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll, kontroll.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor:

Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter, Daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen, Säker lastkoppling och körning mm?

Denna utbildning ger begränsat krankort.

Lyftutbildning modul 3

Utbildningsmodul 3, 16 timmar

(förkunskaper modul 2:2)

För förare av lyftinrättning med avancerad körning och lastkoppling tunga lyft samt personlyft i korg.

 • Lastberäkning
 • Lastvinklar, lastreducering för olika redskap
 • Osymmetriska laster
 • Lastkopplig
 • Riskanalyser
 • Signalering
 • Körövning i körgård
 • Examinering

Denna utbildning vänder sig till användare av traverskranar med flera lyftredskap tillexempel ok, sling, kätting, lyftöglor och schacklar. Utbildningen skall ge kunskaper för svårare krankörning och lastkoppling.

Utbildningens längd påverkas av:

Övning i körgård där deltagare skall kunna köra flera åkriktningar samtidigt samt signalering, lastberäkning och lastkoppling osymmetriskt gods praktik (ca. 10 timmar).

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning. Aktuella arbetsmiljöregler, kunskaper om uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor:

Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter, Daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen, Säker lastkoppling och körning?

Denna utbildning ger krankort.

Repetitionsutbildning

Repetitionsutbildning 4 timmar (teori och praktik)

Kursen ger en repetition av de teoretiska och praktiska kunskaperna för att kunna hantera kranar, traverser och lyftdon. Utbildningen uppfyller kraven i AFS 2006:6 och SS-ISO 9926-1 samt SS-ISO 23853.

Kunskaper

29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets

 1. uppbyggnad,
 2. drift,
 3. manövrering,
 4. egenskaper,
 5. användningsområde,
 6. begränsningar,
 7. underhåll och
 8. kontroll.

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.

KIKA Krananvändare i kärntekniska anläggningar

KIKA Utbildningar. Krananvändare i kärntekniska anläggningar

Vi på Dematek är mycket stolta över att vara en av få i Sverige som tillhandahåller
lyftsäkerhetsutbildningar för kärnkraftsindustrin. KIKA-utbildningen är den utbildningsnivå som krävs för att arbete med lyft i Kärntekniska anläggningar.KIKA Grå Grundutbildningkursen ger kunskap om vilka lagar, föreskrifter och standarder som reglerar lyft. Kursen ger också insikt om arbetsuppgifter och olika funktioner inom lyftarbete.Kursen är en förutsättnng för att gå KIKA Grön.

Denna kurs rekommendeas för personer i arbetsledning för lyft.

 • Kurstid 4 timmar
 • Examinering skriftligt prov
 • Ger ingen behörighet för att köra lyft

KIKA Grön utbildning, för Lastkopplare, signalerare, lyftledare.

Förkunskaper KIKA Grå.( KIKA Grå och Grön kan erhållas sammtidigt). Kursen vänder sig till de som skall arbete som Lastkopplare, signalerare och lyftledare
samt köra mindre lyftinrättningar och laster, upp till 3 ton. Kursen är en förutsättning för KIKA Gul utbildning, utbildning till traversförare.

 • Kurstid 16 timmar varav ca.8 timmar praktik
 • Examinering med skriftligt och praktiskt prov.
 • Behörighet att vara lyftledare, lastkopplare, signalerare samt köra kran och laster med max last 3 ton.
 • Repetitionskrav vart 5:e år.

KIKA Gul utbildning för traversförare med grundbehörighet.

Förkunskaper KIKA Grå och Grön, Kursen vänder sig til den som skall köra travers i kärnkraftverk med viss begränsning. Kursen är en förutsättning för vidare tilläggsbehörigheter såsom ladda bränsle, personlyft mm.

 • Kurstid 16 timmar varav ca.10 timmars praktik.
 • Examinering med skriftligt och praktiskt prov.
 • Behörighet att köra traverskran på kärnkraftverk med begränsning för bränslekörning, personlyft mm.
 • Repetitionskrav vart 5:e år

Kontakta oss för mer information på utbildning@dematek.se

Kontrollant/tillsynsman

Det är viktigt att tillsynsman/kontrollant har dokumenterade kunskaper om konstruktion, användning och skötsel av lyftredskapen. Lyftredskap är allt som förbinder kranens krok med lasten. När lyftredskap används för lyft av last är det viktigt att dessa är väl underhållna och kontrollerade för att uppnå en betryggande säkerhet vid användning.

Hänvisningar

Arbetsmiljölagen 3 kap, 2 §

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2006:4

IKH 768 00 04

Kursen omfattar

 • AML och AFS
 • Lyftredskapens konstruktion
 • Praktiska övningar
 • Teoretiska och praktiska prov
 • Standarder
 • Kassationsnormer
 • Registrering

Till vem riktar sig kursen?

Till dig som är en erfaren operatör. Kursen förutsätter att du har genomgått en kranförarutbildning under de senaste fem åren.

Examination

Efter godkända prov utfärdas kursintyg och kursbevis.

Kurslängd

16 timmar.

Ladda ner

Intresseanmälan

Gör din intresseanmälan

  Kontakta mig angående följande kurs/kurser:  Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se